Ułatwienia dostępu

Back to Top

RODO - zasady przetwarzania danych w ogrodzie

 

 

Zgodnie z art.13 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

1. Administrator danych: Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie.

2. Cel przetwarzania danych: cele statutowe związane z członkostwem w PZD oraz użytkowaniem działki w ROD „Czapla” w Żninie.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: realizacja zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD.

5. Odbiorcy danych osobowych: organy statutowe PZD.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: tożsamy z okresem niezbędnym do realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu i przepisów PZD.

7. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich przeniesienia.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba której dotyczą dane osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie.

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podanie danych będzie brak możliwości realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych związanych z przydziałem prawa do działki w ROD i członkostwem w PZD.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych.

Powyższa informacja odnosi się do wszystkich członków PZD oraz dzierżawców działek w naszym ogrodzie.