Ułatwienia dostępu

Back to Top

Deklaracja dostępności strony internetowej i budynku biura dla osób niepełnosprawnych

 

 

Zarząd ROD Czapla w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ROD Czapla w Żninie.


Data publikacji strony internetowej: 2019-03-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- filmy do których zostały umieszczone hiperłącza nie są autorstwem ROD Czapla w Żninie tylko osób prywatnych,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ autorami są osoby prywatne,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Prezes Zarządu Zbigniew Prywer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692-696-908. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Do biura ROD Czapla w Żninie prowadzi wejście od ulicy Szkolnej wejścia A, B, C. Biuro znajduje się w alejce Wiśniowej. Na teren ROD Czapla i w pobliże biura można wjechać samochodem osobowym. W pobliżu terenu zajmowanego przed ROD Czapla znajdują się dwa parkingi.
Pierwszy parking do samochodów znajduje się przy ul. Szkolnej prze bramach A, B, C jest ogólnodostepny. Na parkingu brak wyznaczonych miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Drugi parking ogólnodostępny znajduje się w pobliżu restauracji "Parkowa' . Przejście od parkingu do bram wejściowych A, B, C, ROD Czapla nie posiada wyodrębnionego chodnika. Szerokość ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku biura na terenie ROD Czapla umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim lub samochodem osobowym.
Osoba niepełnosprawna może dojechać samochodem w pobliże biura ROD Czapla. Następnie może podjechać na wózku pod drzwi wejściowe do biura. W razie potrzeby kontaktu z osobą niepełnosprawną osoby pracujące w biurze pomogą w wypełnianiu dokumentów i udzielą wyczerpujących informacji. Miejsce to znajduje się pod zadaszeniem i nie ma obawy, że osoba oczekująca na załatwienie spraw w biurze będąc na wóżku zmoknie. Wejście główne do biura ROD Czapla nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W biurze nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.