Ułatwienia dostępu

Back to Top

Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD "Czapla" w Żninie

 

 

Dozwolony jest wjazd pojazdów mechanicznych działkowców na teren ogrodu bez ograniczeń pory dnia w okresie od 01 maja do 30 listopada.
Wjazd pojazdów na teren ogrodu odbywa się zamykanymi bramami wjazdowymi od strony ulicy Szkolnej.
Na każdym działkowcu spoczywa obowiązek zamykania i otwierania bramy wjazdowej po wjeździe na teren ogrodu lub jego opuszczeniu.
Zabronione jest parkowanie pojazdów mechanicznych na alejkach.
Pojazdy mechaniczne (samochody osobowe, motocykle, motorowery, kłady) należy parkować wewnątrz każdej działki na wykonanych przez działkowców podjazdach.
Dopuszcza się parkowanie pojazdów na podjazdach zewnętrznych (zatoczkach) wydzielonych z powierzchni użytkowanych ogrodów w taki sposób, aby zaparkowany pojazd nie znajdował się w świetle alejki.
Każdy użytkownik wjeżdżający na teren ogrodu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez wjeżdżający pojazd (własny lub swojego gościa).
Dopuszcza się wjazd pojazdów gości działkowców, pod warunkiem, że odbywa się on pod nadzorem działkowca udzielającego gościny.
Zabronione jest parkowanie pojazdów zaproszonych gości na alejkach dojazdowych. W przypadku braku miejsca na własnej działce pojazdy należy zaparkować na parkingu przed ogrodzeniem ROD Czapla lub innym miejscu parkingowym.
Dopuszcza się wjazd pojazdów ciężarowych dowożących materiały budowlane lub inne (np. ziemię, obornik, materiały budowlane itp.) pod warunkiem, że odbywa się on pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa.
Dopuszcza się wjazd pojazdów asenizacyjnych pod warunkiem, że odbywa się on pod nadzorem działkowca.
Za wjazd i ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy gości odpowiedzialność ponosi zapraszający działkowiec.
Prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie ogrodu podlega ograniczeniu do 10 km/godz.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może podjąć decyzję o zakazie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD.
Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.


Żnin, dn. 22 maja 2018 roku.

 

Zbigniew Prywer - Prezes ROD "Czapla" w Żninie